گذرگاه خطرناک
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

این گذرگاه باریک بین کوه ها، در سال 1901 برای عبور و مرور کارگران مابین دو آبشار در اسپانیا ساخته شد.
در سال 1999 بعد از کشته شدن چند ماجراجو این گذرگاه بسته شد.
البته هنوز ماجرا جویانی هستند که به طور غیر قانونی ریسک عبور از این جاده خطرناک را می پذیرند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

با تشکر از فرستنده ایمیل: مهسا

Share