معجزه در یک اثر هنری در هندوستان
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

خالق این اثر جمشید تاتا، طوری بر صفحه بوم رنگ پاشیده
که وقتی یک استوانه در وسط کاغذ قرار بدهیم
حاصل تداخل نور و رنگهای این بوم بر روی استوانه، تصویر خود جمشید تاتا خواهد بود.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS