عکس های جالب و بامزه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

به انگلیسی نوشته: آیا می توانید انگلیسی بخوانید؟ 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

نوشته: لطفا روی نایلون جیش نکنید!!!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

بدون شرح

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

خوب و بهتر...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

با افراد چاق مهربان باشید...
یک روز آنها جان شما را نجات خواهند داد!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

صابون مایع!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS