3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های بامزه از حیوانات
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

اون مرده کی بود داشتی باهاش حرف می زدی؟

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

باز دارم پشت سر من ادا در میاره. نه؟

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

با این استتاری که کرده ام، دیگه شکارچی ها نمی تونن منو ببینن! 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

بچه این محلی؟

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS