3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


اگر کره زمین هم به مانند زحل دارای حلقه بود...
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

استوا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

آمریکا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

قطب

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Illustrations © Ron Miller

 

Share