3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و خنده دار
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

معلم در حد مایکل جکسون

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

سطل زباله

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: یادبود راجر باکلسبری، کسی که از این پارک و همه آدم های آن متنفر بود!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

خیلی راحته: اون دکمه رو بزن، بعد بدو بیا پیش ما بایست!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS