3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و خنده دار
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

تو به کارت برس، مزاحمت نمی شم.
من فقط اومدم غذا رو گرم کنم!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مسی و ماسی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

دخترم ازم خواست مقداری کشمش بهش بدهم

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS