3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و دیدنی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

لطفا در طبقه اول به من یک اتاق بدهید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

آخر معماری! 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

یکی از این سگ ها به وضوح از دیگری باهوش تره! 

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

ظاهرا این گونی های شن دل خوشی از اون بیل ندارند!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS