3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


کارت ویزیت های مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

موسسه آموزش زنده ماندن در شرایط سخت مثل بیابان یا جنگل
(کارت ویزیت خوراکی)

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

طراح گل و گیاه
این کارت ویزیت حاوی دانه گیاه است

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

تعمیرکار دوچرخه

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

مربی بدن سازی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کارت ویزیت مربی یوگا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کارت ویزیت مهندس مکانیک

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

این کارت ویزیت در واقع یه معماست
نوشته: بدون پاره کردن کاغذ، نخ قرمز را خارج کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کارت ویزیت طراح صنعتی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

فروشگاه میز و صندلی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

فروش قاب عکس

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کارت ویزیت کارکنان شرکت لگو

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

فروشگاه میز و صندلی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

شرکت پست هوایی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مشاور تلویزیون

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

شرکت مشاور امنیت
(این وسایل برای باز کردن قفل توسط دزدان استفاده می شود.)

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS