3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


نه بابا!
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

نوشته: دیوار 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 نوشته: وقتی کثیف شد بشویید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: از این جا بنوشید!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: این محصول محتوی بادام زمینی است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: اخطار! باتری از دستگاه خارج شده است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: جلوتر از این مکان پارک ممنوع است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: ماشین

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: این در خروج نیست!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: صندلی خالی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: جاده زیر آب است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: این در فقط برای ورود و خروج است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: پلاک

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: غذا، بخش مهمی از یک تغذیه سالم

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: توجه، آتش داغ است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: این پشت ماشین من است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: توجه، آب داغ، داغ است!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS