3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


تابلوهای بامزه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

نوشته: این تابلو به اندازه کافی بزرگ نیست!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

این زنگ را فشار دهید... 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: انواع بست محکم کننده...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: با احتیاط برانید

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: محوطه بازی بچه ها!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته:
ورودی
این یک ورودی نیست

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: خط چپ باید خط چپ!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نوشته: اگر کسی در حال خروج از این در مشاهده شود،
از محل اخراج خواهد شد!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS